Το Ταμείο

Εκτελεστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ο κ. Eric Tourret ήταν εταίρος της Ernst & Young Transaction Advisory Services στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, όπου ηγήθηκε μιας ομάδας επαγγελματιών σε θέματα συναλλαγών με εξειδίκευση στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς των συναλλαγών, της προκαταρκτικής οικονομικής αξιολόγησης (due diligence), στις διασυνοριακές εξαγορές, στις συγχωνεύσεις, στις πωλήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, της ενοποίησης μετά τη συγχώνευση, στις λειτουργικές αναδιαρθρώσεις, στις αξιολογήσεις περιουσιακών στοιχείων καθώς και στη διαχείριση Μη-Εξυπηρετούμενων δανείων. Πριν από αυτή τη θέση, ο κ. Tourret ήταν Βοηθός Διευθυντής του τομέα Υπηρεσιών Συμβουλευτικών Συναλλαγών της Ernst & Young στο Λονδίνο, με κύρια καθήκοντα τη διασυνοριακή και την πολύ-τομεακή οικονομική αξιολόγηση έργων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, τόσο από την πλευρά του αγοραστή όσο και του πωλητή.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της JP Morgan στο Λονδίνο, όπου ηγήθηκε του έργου της αναθεώρησης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Από το 1994 έως το 1998 ο κ. Tourret διετέλεσε Ανώτερο Στέλεχος του τμήματος Ελεγκτικής, στην Andersen, με έδρα το Παρίσι και το Λονδίνο, όπου ηγήθηκε συμβουλευτικών έργων σε θέματα οικονομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών διαφόρων τραπεζών στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε επίσης ως επιθεωρητής της τράπεζας Credit Mutuel όπου επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων πιστωτικών κινδύνων καθώς και σε επί τόπου επιθεωρήσεις περιφερειακών τραπεζών στη Γαλλία.

Ο κ. Tourret είναι κάτοχος Master of Science (M.Sc) με άριστα, στη Χρηματοοικονομική Ελεγκτική από το Lille Business School, στη Γαλλία και Master of Arts (MA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Lille στη Γαλλία. Κατέχει επίσης Baccalaureat στις Οικονομικές Επιστήμες από το Boulogne-sur-Mer, Γαλλία. Μιλάει άπταιστα γαλλικά και αγγλικά.

Μέλος
Ο κ. Δημήτρης Φραγγέτης έχει πάνω από τριάντα πέντε (35) χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο στους τομείς των εκκαθαρίσεων, της εταιρικής τραπεζικής, της αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, της διαχείρισης διαθεσίμων & συναλλάγματος και της λιανικής τραπεζικής. Από το 2013 έως το 2016 κατείχε τη θέση του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Εκκαθαρίσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας και από το 2010 έως το 2013 διετέλεσε Διευθυντής Πιστώσεων του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας καθώς και Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) της Finansbank, της Stopanska Banka και της Vojvodjanska Banka.

Ο κ. Φραγγέτης κατείχε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Τράπεζας Πειραιώς στη Σερβία και την Αλβανία από το 2008 έως το 2010 και από το 2004 έως το 2008 αντίστοιχα. Για αρκετά χρόνια ήταν Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ από το 1996 έως το 1999 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής Τράπεζας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος ή Μέλος του Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών των τραπεζικών Ομίλων της Εμπορικής και της Ιονικής στους τομείς των ασφαλειών, των ξενοδοχείων, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επενδυτικής τραπεζικής και των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

Το 1981 εντάχθηκε στο δυναμικό της ANZ Grindlays Bank στην Ελλάδα όπου πριν διοριστεί Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κατείχε τη θέση του Επικεφαλής του τομέα της εταιρικής τραπεζικής, καθώς και της μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων & συναλλάγματος.

Υπήρξε Μέλος του Συνδέσμου Διευθυνόντων Συμβούλων, από το 1998 έως το 2010, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Notos Com (1997-2007), διετέλεσε δε Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο κ. Φραγγέτης είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, επίσης στα Οικονομικά, από το Πανεπιστήμιο του Essex, Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις γερμανικών.

Μέλη – Θητεία

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Δύο εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα εκ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται υπεύθυνο για την ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία το ΤΧΣ έχει συμμετοχή.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Επιτροπή Επιλογής (άρθρο 4Α του Ν.3864/2010) και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του ΤΧΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 2 του Ν. 3864/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα τριάντα (30) ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προαναφερθέν 4Α άρθρο, μέχρις εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου του ΤΧΣ, την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
  1. Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο για τα θέματα που αποφασίζει το Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παραγράφου 9 του ν. 3864/2010.
  2. Εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ή χωρίς εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  3. Προβαίνει σε όλες τις πρόσφορες ή απαιτούμενες ενέργειες για τη διοίκηση του ΤΧΣ, την εκτέλεση των πράξεών του, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει του άρθρου 2 του Ν.3864/2010 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόματι του ΤΧΣ, το διορισμό των μελών του προσωπικού και των συμβούλων του ΤΧΣ και γενικότερα την εκπροσώπησή του.
  4. Αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή σε στελέχη του ΤΧΣ, σύμφωνα με τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο του ΤΧΣ. Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει ομάδα για την υποβοήθηση του έργου του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι υπεύθυνο για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
  5. Ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία.
  6. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το ΤΧΣ και δεσμεύει αυτό έναντι τρίτων.
  7. Ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν απονέμεται ρητά στο Γενικό Συμβούλιο.

Συνεδριάσεις

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του ΤΧΣ, σε κάθε δε περίπτωση μία φορά την εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει, το οποίο είναι το άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει μία ψήφο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο εκ των παρόντων μελών.

Αμοιβές

Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:
  • Καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του ΤΧΣ.
  • Ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία.
  • Δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του ΤΧΣ.