Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (με τον διακριτικό τίτλο ΤΧΣ) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου 10, Τ.Κ. 105 64, τηλ. 21 5560 6900 e-mail: info@hfsf.gr), (εφεξής «ΤΧΣ») διά του παρόντος σας ενημερώνει, υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο συλλογής και επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες, τον χρόνο τήρησής τους, την ενδεχόμενη διαβίβασή τους εκτός ΕΕ και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας και τον τρόπο άσκησής τους.

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την προστασία προσώπων και περιουσιών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ).

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη προστασίας των χώρων μας και της περιουσίας μας από παράνομες πράξεις, όπως η κλοπή. Το ίδιο ισχύει και για τη προστασία της ζωής, της φυσικής ασφάλειας, της υγείας και της περιουσίας του προσωπικό μας και τρίτων μερών που νομίμως βρίσκονται στους επιτηρούμενους χώρους. Περιορίζουμε τη συλλογή σε μέρη όπου εκτιμούμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα επέλευσης παράνομων πράξεων όπως η κλοπή, για παράδειγμα στις εισόδους των χώρων του ΤΧΣ, χωρίς να εστιάζουμε σε μέρη όπου η ιδιωτικότητα των επιτηρούμενων προσώπων μπορεί να περιορίζεται υπερβολικά, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες δεδομένων και κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας των εργαζομένων μας καθώς και τρίτων μερών, πελατών και επισκεπτών που βρίσκονται νομίμως στον επιτηρούμενο χώρο.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τη διαβίβαση προς : α) τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Rights of data subjects

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα::

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση dpo@hfsf.gr. Θέτουμε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων, ενδέχεται να ζητήσουμε την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών απαραίτητων για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα δικαιώματά σας βάσει του σκοπού επεξεργασίας και της αντίστοιχης νομικής βάσης. Σε αυτόν τον πίνακα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης κάθε δικαιώματος.

ΣΚΟΠΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗΠρόσβαση (15)Διαγραφή (17)Περιορισμός (18)Εναντίωση (21)
Βιντεοεπιτήρηση για την προστασία προσώπων και αγαθώνΥπέρτερο έννομο συμφέρον (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ)ΧΧΧΧ

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.