Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Ιστορική Διαδρομή

Ιστορική Διαδρομή

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε το 2010, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος (ν.  3864/2010). Η ανεξαρτησία του ταμείου στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση των επενδύσεών του διασφαλίζεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου. 

Το καλοκαίρι του 2015 και στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεννόησης (τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής) της Ελλάδας, που υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015, συστήθηκε αποθεματικό ύψους έως 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για κάλυψη των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των βιώσιμων τραπεζών και του κόστους εκκαθάρισης των μη βιώσιμων, με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.

Από την ίδρυση του, το ΤΧΣ υποστήριξε ενεργά τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με καίρια μέτρα και πρωτοβουλίες, ιδίως την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικά σημαντικών τραπεζών το 2013 και το 2015 με 27 δισεκατομμύρια ευρώ την καταβολή κεφαλαίου ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μεταβατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τη χρηματοδότηση του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών υπό εκκαθάριση με συνεισφορά 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ την απόκτηση των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible bonds – CoCos) που εξέδωσαν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, σε ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία.

Από το 2016, το ΤΧΣ είναι άμεσα θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), διατηρώντας ωστόσο τη διοικητική του αυτονομία και ανεξαρτησία,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου 4389/2016 της ΕΕΣΥΠ.

Το ΤΧΣ συνέβαλε σημαντικά στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος και τη δημιουργία συνθηκών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, μέσα σε ένα περιβάλλον σημαντικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών προκλήσεων. Οι συντονισμένες προσπάθειες ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών εξασφάλισαν τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα σε δύσκολους καιρούς και συνέβαλλαν στην εξομάλυνση της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και στην εμπιστοσύνη προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Financial Assistance Facility Agreement), η οποία υπεγράφη (και θεσπίστηκε) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπει μια σειρά από δεσμεύσεις, γενικής φύσεως, ασφάλειας και ενημέρωσης, έως ότου η οικονομική βοήθεια να αποπληρωθεί πλήρως και τυχόν επιτόκια και πρόσθετα ποσά που οφείλονται βάσει της Συμφωνίας, να καταβληθούν εξ ολοκλήρου.

Η βοήθεια στις τέσσερις συστημικές τράπεζες να επιταχύνουν τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) αποτελεί μια από τις κύριες προκλήσεις του Ταμείου.  Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΤΧΣ ήταν ο εντοπισμός των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων στην ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων [NPL] στην Ελλάδα, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την εξυγίανση των NPL για ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των μεγάλων εταιρικών NPL και, κυρίως, η πρόσφατη σημαντική συμβολή του Ταμείου στην ανάπτυξη ενός σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει τιτλοποίηση των NPEs, εν μέρει υπό την εγγύηση του ελληνικού κράτους.  Το Υπουργείο Οικονομικών υιοθέτησε αυτό το σχέδιο και το προώθησε ως “Πρωτοβουλία Ηρακλής”, το οποίο η Βουλή θέσπισε το 2019.

Άλλος σημαντικός τομέας δράσης του Ταμείου αφορούσε αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των συστημικών τραπεζών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  Η υιοθέτηση υψηλών προτύπων, αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και η συνεπακόλουθη βελτίωση των επιδόσεων των Διοικητικών Συμβουλίων είναι από τους πιο σύνθετους στόχους του Ταμείου.

Σε μια στρατηγική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του ρόλου του ως ενεργού μετόχου, το ΤΧΣ συνεργάζεται με τις τράπεζες ώστε να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές στο τραπεζικό τοπίο και να εντοπιστούν οι βασικοί τομείς που θα αποφέρουν κέρδη και κερδοφορία στο μέλλον.  Το ΤΧΣ εισέρχεται σε μια νέα φάση μόλις ο τομέας σταθεροποιηθεί και ολοκληρωθούν τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp) της ΕΕ, γεγονός που θα οδηγήσει σταδιακά στην εκποίηση των συμμετοχών του.

Το όραμα:

Το όραμα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας είναι να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Αποστολή:

  • Παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει του ισχύοντος νόμου περί ΤΧΣ σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») για τις κρατικές ενισχύσεις.
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο συμμορφώνονται με τα σχέδια αναδιάρθρωσης τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή αυτονομία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Ταμείο διασφαλίζει ότι αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν με όρους της αγοράς και ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον οποιαδήποτε διαδικασία είναι διαφανής και συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
  • Άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία το Ταμείο παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως ορίζεται στον εφαρμοστέο Νόμο για το ΤΧΣ και στις Συμφωνίες-Πλαίσιο που έχουν συναφθεί με αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα.
  • Διαθέτει, το σύνολο ή μέρος των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει.
  • Χορηγεί δάνεια στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.