Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ («το ΤΑΜΕΙΟ») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119/21.7.2010). Με το παρόν ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού του τόπου ή εν γένει τα φυσικά πρόσωπα-υποκείμενα των δεδομένων ότι, στο πλαίσιο των εργασιών του, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εφόσον χορηγηθούν στο ΤΑΜΕΙΟ.

Το ΤΑΜΕΙΟ είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συνέχεια και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, ιδίως κατ’ άρθρo 6 παρ. 1 αυτού, δηλαδή: για σκοπούς επικοινωνίας, ή στο πλαίσιο υποβολής προσφορών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΤΑΜΕΙΟΥ για ανάθεση υπηρεσιών/έργου και αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, ή στο πλαίσιο υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την πλήρωση ορισμένης θέσης και αξιολόγησης αυτών.

Το ΤΑΜΕΙΟ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα για τον εκάστοτε -ανωτέρω- σκοπό επεξεργασίας, τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία ταυτοποίησης ή νομιμοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης/ επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς. Το ΤΑΜΕΙΟ δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το παρόν θα έχουν καταρχήν μόνο αρμόδια/εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού ή/και μέλη εταιρικών οργάνων του ΤΑΜΕΙΟΥ και μόνο στο μέτρο που απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), εφόσον κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, το ΤΑΜΕΙΟ ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ΤΑΜΕΙΟ θα φροντίζει, ώστε να πληρούνται όλες οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

  1. Να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
  2. Να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει.
  3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
  4. Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
  5. Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
  6. Να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί ότι εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, θα σας ενημερώσουμε αντιστοίχως).
  7. Να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: dpo@hfsf.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ο διαδικτυακός τόπος του ΤΑΜΕΙΟΥ απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή συναφείς τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας, που μπορεί να αποθηκεύονται, κατά την πλοήγηση ενός διαδικτυακού τόπου, στον σκληρό δίσκο ή σε τυχόν άλλη ηλεκτρονική συσκευή κάθε χρήστη/επισκέπτη και μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες (όπως λ.χ. για τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν cookies, θα ζητηθεί η συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή τους, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Αν οι χρήστες/επισκέπτες επιθυμούν να εμποδίσουν τη λήψη cookies, μπορούν να ρυθμίσουν τον περιηγητή/φυλλομετρητή (browser) τους, ώστε να εμποδίζει τη λήψη των cookies ή να τους ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά τους αποστέλλονται.

Ο διαδικτυακός τόπος του ΤΑΜΕΙΟΥ μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Το ΤΑΜΕΙΟ δεν φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι εφαρμόζουν.